لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی-گروه علوم و مهندسی مواد >>> (3)

1- باهره معروف
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.marouf
2- حوریه محمدزاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mohammadzadeh
3- شهباز
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mehrdadshahbaz