لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������ ������ ������������������������������������-�������� ������������ ������������ >>> (18)

1- امیر موسی اباذری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/abazari
2- ایرج میرزایی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/i.mirzaee
3- جواد علیزاده کاکلر
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.alizadeh
4- حامد پاشازاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.pashazadeh
5- رسول شعبانی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.shabani
6- سامرند رش احمدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.rashahmadi
7- سید مهدی پسته ای
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sm.pesteei
8- شهرام خلیل آریا
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.khalilarya
9- صمد جعفرمدار
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.jafarmadar
10- طاهر ازدست
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/t.azdast
11- عطا چیت ساز خویی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.chitsaz
12- قادر رضازاده
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.rezazadeh
13- مجید عباسعلیزاده رنجبری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.abbasalizadeh
14- محمد فتحعلی لو
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.fathalilou
15- مرتضی خلیلیان
دانشيار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.khalilian
16- نادر پورمحمود
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.pormahmod
17- وحید موسی پور خانشان
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/vmousapour
18- ولی علی میرزالو
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.alimirzaloo