لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی مکانیک >>> (19)

1- امیر موسی اباذری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/abazari
2- ایرج میرزایی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/i.mirzaee
3- بهنام سیدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.seyyedi
4- جواد علیزاده کاکلر
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.alizadeh
5- حامد پاشازاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.pashazadeh
6- رسول شعبانی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.shabani
7- سامرند رش احمدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.rashahmadi
8- سید مهدی پسته ای
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sm.pesteei
9- شهرام خلیل آریا
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.khalilarya
10- صمد جعفرمدار
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.jafarmadar
11- طاهر ازدست
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/t.azdast
12- عطا چیت ساز خویی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.chitsaz
13- قادر رضازاده
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.rezazadeh
14- مجید عباسعلیزاده رنجبری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.abbasalizadeh
15- محمد فتحعلی لو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.fathalilou
16- مرتضی خلیلیان
دانشيار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.khalilian
17- نادر پورمحمود حصار
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.pormahmod
18- وحید موسی پور خانشان
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/vmousapour
19- ولی علی میرزالو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.alimirzaloo