لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������ ������ ������������������������������������-�������� ������������ �������� >>> (13)

1- بهزاد نعمتی اخگر
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.n.akhgar
2- جعفر عبدالهی شریف
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.a.sharif
3- حسن مومیوند
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.moomivand
4- رضا رحمن نژاد
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.rahmannejad
5- سجاد چهره قانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.chehreghani
6- سیدامید گیلانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/so.gilani
7- سیف الدین موسی زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.moosazadeh
8- عطاءاله بهرامی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.bahrami
9- علی امامعلی پور
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.imamalipour
10- فرشاد نژاد شاه محمد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.shahmohammadi
11- فرنوش حاجی زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.hajizadeh
12- محسن حاجی حسنی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hajihassani
13- محمدباقر فتحی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mb.fathi