لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������ ������ ������������������������������������-�������� ������������ ���������� >>> (6)

1- بابک قالب ساز جدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.jeddi
2- رضا بابازاده
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/babazadeh
3- سعید فضایلی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sfazayeli
4- علی دنیوی
دانشيار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.doniavi
5- مقصود سلیمانپور دارغلو
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.solimanpur
6- یلدا کاتبی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.katebi