لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������ ������������������������������������������������-�������� ������������ ������ �������� >>> (11)

1- بهروز طوسی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.tousi
2- توحید غنی زاده بلندی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/t.ghanizadehbolandi
3- داریوش نظرپور اکبری
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/d.nazarpour
4- سجاد گلشن نواز
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.golshannavaz
5- سجاد گلوانی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.galvani
6- فرناز صباحی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.sabahi
7- محمد فرهادی کنگرلو
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.farhadi
8- مرتضی فرسادی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.farsadi
9- نازیلا نیکدل
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.nikdel
10- وحید تلاوت
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.talavat
11- یوسف نیشابوری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.neyshabouri