لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������ ������������������������������������������������-�������� ������������ ������ �������������� >>> (8)

1- جواد نوری نیا
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.nourinia
2- چنگیز قبادی کهنه شهری
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ch.ghobadi
3- سارا پورمحمد قهوه چی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/poormohammad
4- سیدصدرا کاشف
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kashef
5- ماهرخ غنی شایسته
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.shayesteh
6- مجید نیک زاد قره آغاجی
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.nikzad
7- مرتضی ولی زاده
دکتری
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mortezavalizadeh
8- مهدی چهل امیرانی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.amirani