لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������������-�������� ������������������ ���������� �� ���������������� ���������������� >>> (12)

1- آلاله رخشان پور
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/rakhshanpour
2- احسان عناصری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.anassori
3- بهرام دلیر نقده
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.dalir
4- رضا آذرگون
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.azargoun
5- سیامک عصری رضائی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.asri
6- شهرام جوادی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.javadi
7- علیقلی رامین
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ag.ramin
8- قادر جلیل زاده امین
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.jalilzadeh
9- مجتبی هادیان
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hadian
10- مسعود مهام
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.maham
11- وحید محمدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.mohammadi
12- وحید نجارنژاد مشهدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.najarnezhad