لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������������-�������� ���������� �� ���������������������� ������������ >>> (6)

1- رامین مظاهری خامنه
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.mazaheri
2- رحیم محمدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.mohammadi
3- سعید عزیزی محمودجیق
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.azizi
4- سید محمد هاشمی اصل
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mm.hashemi
5- فرشید صراف زاده رضائی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.sarrafzadeh
6- مهدی بهفر
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.behfar