لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������������-�������� ������������ �� �������� ���������� >>> (7)

1- تورج مهدی زاده
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/t.mehdizadeh
2- جواد علی اکبرلو
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.aliakbarlu
3- حسین تاجیک
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.tajik
4- سعید مشکینی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.meshkiniy
5- سید محمدرضا سمائی
دانشيار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sm.samaee
6- سیدمهدی رضوی روحانی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m_razavirohani
7- مهران مرادی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.moradi