لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������������-�������� ������������ �� �������� >>> (8)

1- اسماعیل آین
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.ayen
2- روزعلی باتوانی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ra.batavani
3- سیدمرتضی علوی شوشتری
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m_alavi
4- علی سلیمان زاده آزاد
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.soleimanzadeh
5- علیرضا طالبی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.talebi
6- محسن اسلامی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.eslami
7- محمد حسین علوی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mh.alavi
8- منوچهر عالی مهر
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.allymehr