لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������������-�������� �������� �������� >>> (17)

1- آرش
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/arashalizadeh
2- اسماعیل تمدن فرد
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.tamaddonfard
3- الهام زاده هاشم
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.zadehhashem
4- امیر عرفان پرست
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.erfanparast
5- حسن ملکی نژاد
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.malekinejad
6- حسین حیات غیبی (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.hayatgheybi
7- رجبعلی صدرخانلو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.sadrkhanlou
8- رسول شهروز
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.shahrooz
9- سعید نفیسی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.nafissi
10- شاپور حسن زاده
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.hasanzadeh
11- صفیه آقازاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/aghazadeh
12- عباس احمدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.ahmady
13- علی شالیزار جلالی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.shalizar
14- غلامرضا نجفی تازه کند قاطرچی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/gh.najafi
15- فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.soltanalinejad
16- مزدک رازی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.razi
17- مهدی ایمانی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.imani