لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������������������-�������� ������������������������ >>> (7)

1- امیر توکمه چی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.tukmachi
2- ساناز شیخ زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sheikhzadeh
3- سید میثم ابطحی فروشانی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sm.abtahi
4- عبدالغفار اونق
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.ownagh
5- ملاحت احمدی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ahmadi
6- ناهیده افضل آهنگران
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.afzalahangaran
7- نوروز دلیرژ
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.delirezh