لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������-�������� ���������� ���������� �� ������������ ���������� >>> (9)

1- جلال دهقانی زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.dehghanizade
2- حسن محمدزاده
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.mohammadzadeh
3- راضیه خانمحمدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/raziehkhanmohammadi
4- رقیه سرلاب
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.sarlab
5- سید محمد کاشف
استادپایه 40
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.kashef
6- سیدعلی اصغر هاشمی قره باغ (بازنشسته)
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/aa_hashemi
7- فاطمه سادات حسینی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.hosseini
8- محسن بهنام
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.behnam
9- میر حسن سید عامری
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ameri