���������������� ������������ �� �������� ���������� (4)

اکولوژی و مدیریت ذخایر آبی
بیوتکنولوژی و ژنتیک
بیولوژی و تکثیر و پرورش
پاتوبیولوژی و کنترل کیفی