مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب (3)

گروه گیاهان دارویی و معطر
گروه معدن
گروه ترویج و آموزش کشاورزی